NIS

V ta program so vključeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko učenci dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja redne OŠ, določenim z izobraževalnimi programi.

Po osnovni šoli se lahko vključijo v nižje poklicno izobraževanje, ki traja 2 leti. Usposobijo se za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. Če so v tem programu učenci uspešni, lahko nadaljujejo šolanje v srednješolskih poklicnih programih.

Pogoji za vključitev

Učenec se lahko vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi odločbe o usmeritvi.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (triade).

Diferenciacija in individualizacija

V vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih učitelj pri pouku diferencira in individualizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija in individualizacija). Nivojskega pouka zaradi manjšega števila učencev v prilagojenem programu z NIS ni.

Prehajanje med programi

Učenec, ki pri posameznem predmetu (predvsem pri vzgojnih predmetih) dosega minimalna znanja programa osnovne šole, lahko (na  predlog strokovnega tima) pri tem predmetu prehaja med programi v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Dostopnost
//