iPredstavitev šole

OŠ V parku je podružnična šola OŠ Pod goro Slovenske Konjice (več podatkov o centralni šoli lahko najdete na njihovi spletni strani www.podgoro.si ).   V  OŠ V parku izvajamo naslednje oblike strokovnega dela oziroma usposabljanja:

  • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS),
  • posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za OŠ s prilagojenim programom in izobrazbenim standardom. Pouk poteka po urniku v dopoldanskem času s pričetkom ob 8.20  uri in se zaključi ob 14.25 oziroma po urniku. Prihod učencev v šolo je ob 8.00. Pri delu se upoštevajo  posebnosti in  razlike  otrok in njihovih interesov. V okviru pouka se izvaja individualizacija. Pouk, dejavnosti ob pouku in interesne dejavnosti se izvajajo v šestih učilnicah, učilnici za tehnični pouk, učni kuhinji, večnamenskem prostoru, učilnici na prostem, v snoezelen ter na zelenih in asfaltiranih površinah pri šoli. .Na šoli je tudi knjižnica. Športna vzgoja in športno-rekreativne dejavnosti se izvajajo v športni dvorani in na igriščih v neposredni bližini šole. Objekti so v upravljanju Zavoda za šport Slovenske Konjice. Učenci se vsa leta uspešno vključujejo v različna tekmovanja:

  • likovni natečaji,
  • računanje je igra,
  • mladi tehniki,
  • skrb za zdrave in čiste zobe,
  • bralna značka,
  • športna tekmovanja…

Učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja so se v šolskem letu 2005/2006 začeli udeleževati specialne olimpiade – atletike in kolesarjenje. Redno sodelujemo z našo centralno šolo Pod goro. Skupaj z učenci te šole hodimo na kulturne prireditve, izlete, tehnične, športne in kulturne dneve, filmske in gledališke predstave, v letno in zimsko šolo v naravi, v  knjižnico. Življenje na šoli popestrimo s kulturnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi, s katerimi se predstavimo tako v šoli, kot v kraju samem: društvu Sožitje, VDC-ju, učencem centralne šole, vrtcu. Vključujemo se tudi v dogodke lokalne skupnosti, ki nas podpira in vzpodbuja pri delu. Število oddelkov v tem šolskem letu:

  • NIS: 3 oddelki: komb. odd. 1.,2. in 3.r komb. odd. 4., 5. in 6. r komb in 7., 8. in 9. r komb.
  • PPVI: PP2, PP3 in PP 4,5,6.

  Vodja podružnice OŠ V parku je Irena Pečovnik. Tel. štev.(zbornica): 03 757 29 91 Tel. štev.(pedagoginja): 03 757 29 85 e-naslov šole: park@podgoro.si Spletna stran OŠ V parku: http://osvparku.splet.arnes.si/ Kontakti OŠ Pod goro: Ravnateljica: Darja Ravnik Pomočnica ravnateljice: Jasna Vrbanec Tajnica: Milena Zlodej Telefon tajništvo OŠ Pod goro: 03 757 29 50 Telefaks: 03 757 29 75 E-naslov:  os.pod-goro@guest.arnes.si Spletna stran OŠ Pod goro: www.podgoro.si

Dostopnost
//