Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)

V posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) se vključijo otroci z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju na osnovi odločbe o usmeritvi.

Program je naravnan razvojno in spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju.

Za vsakega učenca je na začetku leta izdelan individualni program (IP), ki ga med letom na timskih in strokovnih skupinah pregledujemo in dopolnjujemo.

Celoten program se deli na več delov in sicer:

 • obvezni del (9 let) – od 6. – 15. leta – 1. , 2. , 3. stopnja,
 • možnost podaljšanja (3 leta) – od 15 – 18. leta – 4. stopnja,
 • nadaljevalni del (neobvezni del – 3 leta) – od 18. – 21. leta – 5. stopnja,
 • usposabljanje za življenje in delo – UŽD – 6. stopnja (največ 5 let) – od 21. – 26. leta.

Učenci iz ene stopnje na drugo stopnjo napredujejo vsaka 3 leta.

 

Vključuje šest področij dejavnosti, ki se na šesti stopnji razširijo in preimenujejo:

 • razvijanje samostojnosti – RAS,
 • splošna poučenost – SPP,
 • gibanje in športna vzgoja – GŠV,
 • glasbena vzgoja – GVZ,
 • likovna vzgoja – LVZ,
 • delovna vzgoja – DVZ.

Področja na UŽD:

 • splošna znanja – SZ,
 • razvijanje in ohranjanje samostojnosti – ROS,
 • delovne in zaposlitvene tehnike – DZT,
 • kreativna znanja – KZ,
 • dejavnosti prostega časa – DPČ,
 • šport in rekreacija – ŠR,
 • dejavno državljanstvo – DD,
 • intimno življenje in spolnost – IŽS,
 • izbirne vsebine – IV.
Dostopnost
//